Home

 

„Гард  Контакт“ ЕООД извършва дейност за ефективно и акуратно
доставяне на услуги по Ваша заявка относно:

- Проучване на кандидати за застраховки, лизинг и кредит.
- Проучване на кандидати за работа.
- Проучване на длъжници-кантрагенти по търговскоправни взаимоотношения.
- Проучване и издирване на нередовни лизингополучатели и длъжници.
- Проучване, финансово разузнаване и анализ на физически и юридически лица.
- Проучване и изготвяне на кредитни доклади по заявки за текущи и бъдещи клиенти
.

 

 

Събиране на просрочени вземания, по задължения от различно естество.Връчване на уведомления за прекратяване на договори, покани за плащания, нотариални покани и други документи.Издирване и изземване на лизингови активи, като автомобили, техника и оборудване, както и съдействие за погасяване на задължения по тях, когато това е възможно.Проверка на факти и обстоятелства по регистрирани застрахователни събития.Издирване на движима собственост, обект на противозаконно отнемане и заведена щета по риск „Кражба“.

 

При достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер от страна на лицензополучатели и свързани с тях лица, уведомяване на компетентните в случая органи – прокуратура и полиция, активно участие във фазата на досъдебното производство и обявяване на активите за издирване.

Репатриране на автомобили, машини, производствено оборудване.Регистриране и пререгистриране на автомобили в КАТ- София или страната по заявка или след запитване.

 

Юридически услуги:

  • Правни консултации
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Процесуално представителство  по вещноправни, административни, търговски и др.дела
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РДНСК, РИОКОЗ и др.
  • Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми
  • Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

Адвокат Емил Йовчев

тел.за връзка: 0888623872; 0894700640

e-mail: adv.emil.yovchev@gmail.com